Het Samenwerkingsverband VO Amstelland en de Meerlanden

Het Samenwerkingsverband VO Amstelland en de Meerlanden (SWV AM) bestaat uit 17 scholen voor voortgezet en voortgezet speciaal onderwijs. Deze scholen zijn gehuisvest in de kerngemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Ouder Amstel, Uithoorn en Haarlemmermeer.
SWV AM hanteert het principe van het schoolmodel. Dit houdt in dat het grootste gedeelte van de middelen voor Passend Onderwijs direct naar de scholen gaat, in de vorm van een ondersteuningsbudget. Een relatief klein gedeelte wordt ingezet voor het plaatsen van leerlingen in bovenschoolse voorzieningen en voor de organisatie van het samenwerkingsverband zelf. Daarnaast is een deel van de middelen gereserveerd voor leerlingen in het VSO en het Praktijkonderwijs. De middelen voor Leerwegondersteuning worden aan de scholen toebedeeld via populatiebekostiging.

Doordat het schoolmodel van kracht is, is de organisatie van SWV AM klein gehouden. Het omvat een Regioloket (bestaande uit drie orthopedagogen, een aandachtsfunctionaris voor thuiszitters en een coördinator), een directeur en twee ondersteunende medewerkers. Voor de uitvoering van een aantal werkzaamheden zijn de zorgcoördinatoren van twee aangesloten scholen aan het Samenwerkingsverband verbonden.

In de visie van SWV AM ligt de verantwoordelijkheid voor het bieden van Passend Onderwijs bij de scholen zelf. Dat begint bij de ambitie om de basisondersteuning op een hoog niveau te krijgen en te houden. Er wordt door de scholen veel geïnvesteerd in de kwaliteit van het onderwijs, in de kwaliteit van het mentoraat, in handelingsgericht werken en in allerlei scholingsprogramma’s. Als leerlingen extra ondersteuning nodig hebben, beschikken alle scholen over een trajectvoorziening en werken zij met begeleiders Passend Onderwijs, schoolmaatschappelijk werkers en/of schoolcoaches. Met behulp van het Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) wordt planmatig gewerkt en zoekt de school overeenstemming met ouders en externe betrokkenen.
Wanneer de basisondersteuning en de extra ondersteuning ontoereikend zijn, wordt via een multidisciplinair overleg (MDO) bepaald welke onderwijsplek voor de leerling het meest passend is. Een medewerker van het Regioloket is bij een MDO aanwezig als er om een toelaatbaarheidsverklaring of een toewijzing voor een andere bovenschoolse voorziening gevraagd wordt.

Opgesteld: maart 2017.